Nezařazené

Sprostredkovanie poistenia ako nástroj na elimináciu poistných rizík podnikateľov

Sprostredkovanie poistenia predstavuje činnosť, pri ktorej sa poistné produkty nepredávajú alebo neponúkajú priamo samotnou poisťovňou, ale prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia. V súčasnosti je už zriedkavé, aby klient priamo navštívil konkrétnu poisťovňu a uzavrel poistnú zmluvu na mieste. Je to hlavne z toho dôvodu, že pre klienta nie je jednoduché zorientovať sa v širokej škále ponúkaných poistných produktoch na trhu.  Páve pre túto negramotnosť klientov v oblasti poistných produktov, využívajú poisťovne služby sprostredkovateľov. V prípade eliminácií rizík podnikateľských subjektov zohrávajú práve sprostredkovatelia kľúčovú úlohu. Pri sprostredkovaní poistenia pre podnikateľské subjekty sa vychádza z analýzy poistných rizík, na ktoré sa aplikujú vhodné prostriedky na ich elimináciu. Vhodným prostriedkom na elimináciu týchto rizík je práve výber správneho poistného produktu. 

dohoda

Mnohí ľudia sú toho názoru, že jedinou úlohou sprostredkovania poistenia je v konečnom dôsledku predaj poistných produktov. Toto tvrdenie nie je úplne presné. Nedostatočné informácie o poistných produktoch a jeho úlohách vedú klientov k nedôvere a k neochote uzatvárať poistné zmluvy. Z toho dôvodu prvoradým cieľom a úlohou sprostredkovania poistenia je zvýšiť znalosti a poskytnúť klientovi dostatok informácií v oblastí poistných produktov.
 

Prečo potrebujeme sprostredkovateľov?

V súčasnosti už nie je problém nájsť poisťovňu, ktorá by vyhovovala požiadavkám akéhokoľvek podniku, na poistnom trhu ich pôsobí viacero a je možné medzi nimi vyberať. Problémom však naďalej zostáva vybrať si správne poistné krytie.
Z toho dôvodu je kľúčový výber správneho sprostredkovateľa poistenia a to nie je ľahká úloha, nakoľko na trhu existujú aj sprostredkovatelia, ktorí vidia v sprostredkovaní len vlastný finančný prospech. Napriek tomu sú najdôležitejším medzičlánkom medzi komerčnou poisťovňou a klientom. Najlepšou voľbou ako nájsť „dobrého“ sprostredkovateľa je metóda výberu prostredníctvom prieskumu trhu a porovnaním pomeru poskytovaných služieb a cien za sprostredkovanie poistenia.

smlouva

Akokoľvek môžeme vnímať úlohu sprostredkovateľskej činnosti, ale pravdou zostáva, že v mnohých prípadoch sú jediní, ktorí dokážu odvrátiť katastrofu v prípade, že dôjde k poistnej udalosti.